Algemene voorwaarden mijngrens

Mijngrens, gevestigd te Ommen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63887924, aangesloten bij Kenniskring weerbaarheid (SKW)  en branchevereniging NLCoach en is een CRKBO geregistreerde  instelling.

 Diensten:

  • Omgaan met agressief gedrag: Signaleren en de-escaleren;
  • Omgaan met agressief gedrag, Signaleren, de-escaleren en fysiek ingrijpen;
  • Omgaan met agressief gedrag, Signaleren en collectief ingrijpen;
  • Begeleiding en Coaching;
  • Aanverwante activiteiten.

Begrippen
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijngrens een overeenkomst sluit. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training of cursus.

Toepasselijkheid
Op alle met Mijngrens afgesloten overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De trainingen of cursussen worden doorgaans door Arjan Zuidema verzorgd. Mijngrens kan zich in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of andere calamiteiten) laten vervangen door een derde. Dezelfde algemene voorwaarden blijven dan van kracht.

Omvang verplichtingen
Met Mijngrens gesloten overeenkomsten leiden voor Mijngrens tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Mijngrens hecht grote waarde aan kwaliteit en doet haar uiterste best om deze te waarborgen.

Voor zover Mijngrens voor het juist nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Mijngrens weerbaarheid uit haar verplichtingen ontslagen bij het niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

Geheimhouding
Al het materiaal of informatie, dat zowel schriftelijk als mondeling door de organisatie of deelnemer wordt ingebracht, wordt vertrouwelijk behandeld.

Offertes of aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Mijngrens weerbaarheid zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mijngrens kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan  begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat. Alle door mijngrens opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief in het kader van de overeenkomsten te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Annulering/ontbinden/opzeggen
Niet-deelnemen aan een cursus of training op die datum, waarop men gepland staat wordt aangemerkt als annulering. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een cursus of training door Mijngrens te zijn ontvangen. Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Mijngrens is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijke is of niet van Mijngrens kan worden gevergd.

Indien het zich voordoet dat een cursus of training niet kan door gaan (bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de trainer/docent) zal gekeken worden naar de mogelijkheid om de training of cursus op een ander moment te geven. Mijngrens sluit elke aansprakelijkheid wegens annuleren van een cursus uit. Eventueel vooruitbetaalde lesgelden zullen dan aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

Mijngrens behoudt zich het recht voor om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training of cursus belemmeren of bemoeilijken van, van verdere deelname aan die activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 28 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Aansprakelijkheid
Mijngrens is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel in verband met de geboden trainingen en cursussen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mijngrens. Eventuele aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dat het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Mijngrens wordt uitgekeerd. Daarnaast zal de schadevergoeding niet hoger kunnen zijn dat het bedrag dat voor de cursus in rekening wordt gebracht. Mijngrens is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of diefstal van eigendommen. Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de deelnemer. Deelnemers dienen zichzelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal instaat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Mijngrens aanbiedt.

Gezien de bewegingsactiviteiten en het aanleren van zelfverdedigingstechnieken tijdens de training, cursus of coaching wordt de fysieke veiligheid streng in de gaten gehouden. De opdrachtgever die deelneemt, of het deelnemende werknemer van de opdrachtgever doet mee op eigen risico. Eventuele schadevergoeding bij mogelijk opgelopen letsel, wordt door de opdrachtgever zelf geregeld met zijn/haar eigen zorgverzekering. De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van Mijngrens gehouden wordt en de deelnemer zal zelf mijngrens van deze schade vrijwaren.

Klachten en geschillen
Klachten kunnen worden gericht aan info@mijngrens.nl. Ingediende klachten worden door MijnGrens vertrouwelijk behandeld. Bij MijnGrens ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt. In dat geval wordt door MijnGrens binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord. Klachten worden toegevoegd aan een dossier voor de periode van 1 jaar.

 Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan men zich richten tot NLCoach. MijnGrens is aangesloten bij NLCoach (www.NLCoach.nl), belangenbehartiger voor trainers. MijnGrens kan bij NLCoach terecht voor juridische ondersteuning aan in geval van rechtspositionele kwesties, vragen ten aanzien van overeenkomsten, kwesties ten aanzien van portretrechten en aansprakelijkheidsvraagstukken. Het oordeel van NLCoach is bindend.

Op alle overeenkomsten met MijnGrens is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen. (zie ook bijlage A. Algemene voorwaarden)