Omgaan met agressie in de zorg-en hulpverlening

Voor professionals door professionals  

Trainingen

Omgaan met agressie in de ambulante hulpverlening
Als ambulant hulpverlener werk je in een vreemde en onbeschermde omgeving. Hoe werk je dan zo veilig mogelijk?

Ambulante hulpverleners worden tijdens huisbezoeken regelmatig geconfronteerd met verbale en soms ook fysieke agressie. Een huisbezoek kan behoorlijk emotioneel worden als een cliënt door zijn hulpverlener geconfronteerd wordt als het even niet zo goed gaat. Tevens kun je ook een cliënt aantreffen die onder invloed is van een middel die zijn gedrag beïnvloedt. En soms komt de dreiging niet van de cliënt zelf maar van zijn netwerk.

Het zijn allemaal externe factoren waar je als ambulant hulpverlener rekening mee moet houden. Een veilig huisbezoek begint dus met een goede voorbereiding.

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Doelgroep
Verpleegkundig specialist, hulpverlener-ambulancier, sociaalpedagogisch werker/ hulpverlener, verzorgende IG, maatschappelijk werker.

Onderwijsvorm
Groepstraining

Prijs
Op aanvraag

Locatie
In-company

Resultaat
Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

 • het maken van een risico inventarisatie van een huisbezoek;
 • signalen herkennen van het omslaan van verward gedrag naar agressie;
 • erkennen van geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
 • de-escaleren bij verschillende uitingsvormen van agressie;
 • grenzen kunnen voelen, stellen en durven aangeven bij verbale agressie en intimidatie;
 • omgevings- en zelfbewustzijn vergroten;
 • jezelf in veiligheid weten te brengen bij (dreigende) fysieke agressie;
 • jezelf kunnen beschermen of verdedigen in noodsituaties.


Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Omgaan met agressie gedrag in de gehandicaptenzorg
In het werk met cliënten met een verstandelijke beperking komt helaas ook agressie voor. Hoe maak je duidelijk welk gedrag wel en niet acceptabel is? Hoe ga je om met agressie?

In deze training leren begeleiders basis-vaardigheden in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van mensen met verstandelijke beperking. MijnGrens trainingen werkt met methodieken en protocollen die aansluitend zijn op de doelgroep en passend zijn bij de missie en visie van de organisatie.  

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Doelgroep
Basispsycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige, vaktherapeut, verpleegkundig specialist, sociaalpedagogisch werk- en hulpverlener, activiteitenbegeleider.

Onderwijsvorm
Groepstraining

Prijs
Op aanvraag

Locatie
In-company

Aanpak

 • We bespreken en maken inzichtelijk welk grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen eigen werk-en leefklimaat. We delen eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bespreken we de eigen opgestelde protocollen en wetgeving: Wet Zorg en Dwang.
 • In de volgende fase van de training werken we aan het vergroten van de eigen mentale en verbale weerbaarheid van de medewerker. Dit doen we aan de hand van psycho-fysieke Energizers.
 • In de daarop volgende fase van de training worden ingebrachte casussen beoefend door middel van praktijk gericht trainen. Zo leren medewerkers grensoverschrijdend gedrag te signaleren, te benoemen en om te buigen naar gewenst gedrag aan de hand van o.a. zorgplannen om escalatie te voorkomen.
 • Tevens kan in de training aandacht worden besteed aan teamvaardigheden om samen veilig te werken bij alarmering en/of vrijheidsbeperkingen t.b.v. het voorkomen van 'ernstig nadeel'.  
 •  
 

 


Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Omgaan met agressie in de geestelijke gezondheidszorg
Hulpverleners en begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. In deze training leren we hulpverleners en begeleiders zorg te kunnen dragen voor veiligheid van collega's, samenleving én zorg te dragen voor de behandeling van de cliënt. 


Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Doelgroep
Basispsycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige, vaktherapeut, verpleegkundig specialist, sociaal pedagogischwerk- en hulpverlener, activiteitenbegeleider.

Onderwijsvorm
Groepstraining 

Prijs
op aanvraag

Locatie
In-company

Aanpak

 • We bespreken en maken inzichtelijk welk grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen eigen werk- en leefklimaat. We delen eigen ervaringen met elkaar. Daarnaast bespreken we de eigen opgestelde protocollen en wetgeving: Wet verplichte ggz.
 • In de volgende fase van de training vergroten we de eigen mentale en verbale weerbaarheid van de medewerker. Dit doen we aan de hand van psychologische-fysieke Energizers.
 • In de daarop volgende fase van de training worden ingebrachte casussen beoefend door middel van praktijk gericht trainen. Zo leren medewerkers grensoverschrijdend gedrag te signaleren, te benoemen en om te buigen naar gewenst gedrag aan de hand van o.a. signaleringsplannen om escalatie te voorkomen.
 • Tevens kan in de training aandacht worden besteed aan teamvaardigheden om samen veilig te werken bij alarmering en/of vrijheidsbeperkingen t.b.v. het voorkomen van 'ernstig nadeel'.

 • Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Training fouilleren

Opleidingsduur

1 dagdeel

Beperking van vrijheid

Het komt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor dat een patiënt zo in de war is dat hij een risico vormt voor zichzelf of een ander.

Een bevoegd aangewezen persoon, vaak een psychiater van de instelling, kan besluiten dat een patiënt ter observatie voor een periode verblijft in een extra beveiligde kamer (EBK) totdat de patiënt weer hersteld is.

Vóór afzondering in een EBK kan het nodig zijn dat een patiënt onderzocht wordt aan lichaam en kleding om te voorkomen dat hij of zij beschikt over middelen die het gedrag beïnvloeden zoals medicijnen, alcohol en drugs, maar ook voorwerpen zoals een mes.

Met (insluiting) fouillering voorkom je deze mogelijkheid.

Afronding

Bewijs van Deelname ‘Training fouilleren’ bij 100% aanwezigheid.

Doelgroep

Verpleegkundig specialist, sociaal pedagogisch hulpverlener, zorgbeveiligers

Onderwijsvorm

Groepstraining

Prijs per cursist

€ 125,-

Locatie

In-company

Resultaat

Na afronding van de training hebben de deelnemers kennis van:

 • wetgeving verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz);
 • protocollen van de eigen organisatie t.a.v. vrijheidsbeperking en fouillering;
 • sekse specifiek en gestructureerd samenwerken met je collega.
 • discrete en tactvolle bejegening;
 • omgaan met aangetroffen goederen en middelen.

 

Aanpak leren fouilleren

Een (insluiting) fouillering is een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Dit moet dus tactvol, deskundig en veilig gebeuren. Aan de hand een instructievideo, format en praktijkopdrachten leren zorgverleners op een professionele en humane wijze fouilleren.

Training Agressie Ondersteuning Team (AOT)

Een agressie ondersteuning team (AOT) is een team, dat ondersteuning biedt bij geëscaleerde situaties binnen de eigen organisatie.

Het AOT bestaat uit een groep medewerkers die naast eigen dagelijkse werkzaamheden een extra zorgtaak hebben bij geëscaleerde situaties. De AOT-leden zijn getraind om ondersteuning te kunnen bieden bij complexe zorg met verhoogde risico’s en vormen een veilige eerste back-up bij alarmering.

AOT-leden zijn direct, kortdurend en doelmatig inzetbaar in geëscaleerde situaties.

Als lid van het AOT-team ben je fit en vitaal en in staat om in een stressvolle situatie adequaat en professioneel te handelen. Je beschikt over een goede dosis zelfcontrole, je bent proactief, kan goed samenwerken en weet situaties goed in te schatten.

Opleidingsduur

Om vaardig te blijven en de veiligheid van de AOT’er te borgen én te vergroten dienen AOT-leden meerdere keren per jaar bij elkaar te komen in de vorm van applicatietrainingen.

Afronding

De geldigheidsduur van het ‘Bewijs van deelname Training AOT’, kan jaarlijks worden verlengd d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

Doelgroep

Zorg beveiligers, sociaalpedagogisch hulpverlener, verpleegkundig specialist.

Aanvangsniveau

MijnGrens sluit met haar trainingen aan bij het niveau van de deelnemers, welke afhankelijk van de doelgroep HBO, maar ten minste MBO geschoold zijn. Voor deelname aan de Training AOT geldt dat medewerkers vitaal en fit zijn en de training omgaan met agressie hebben afgerond.

Proeve van bekwaamheid

Communicatieve en fysieke vaardigheden worden getoetst door middel van een proeve van bekwaamheid.

Onderwijsvorm

Groepstraining

Locatie

In-company

Resultaat

Na afronding van de training zijnde deelnemers in staat tot:

 • het agressie- en interventieprotocol;
 • zelfcontrole toepassen;
 • een risico inventarisatie maken;
 • contact maken met de agressor;
 • aannemen van een de-escalerende + veilige houding bij agressief gedrag;
 • veilig, deskundig en humaan samenwerken bij incidenten;
 • rol en taak verdeling binnen het team;
 • positioneren t.o.v. agressor – afstand en nabijheid;
 • het toepassen van een transfertechniek om een cliënt van A naar B te begeleiden;
 • uitvoeren van Controle fysieke beheersing technieken (CFB)
 • incident evalueren.

 

Aanpak

AOT’ers leren op basis van een risico inschatting (analyse), de-escalerende interventies toepassen met inachtneming van veiligheidsnormen en voorwaarden conform wet- en regelgeving van de eigen organisatie.

De AOT’ers leren in deze praktijkgerichte training, procedures om gestructureerd samen te werken. In teamverband weet iedereen zijn eigen rol/taak professioneel uit te voeren. De procedures worden d.m.v. een ontwikkellader getraind.

De training begint met het statisch aanleren van communicatieve en fysieke vaardigheden, van statisch naar dynamisch werken. In de opvolgende fase worden teamvaardigheden beoefend, ooghouden voor elkaars veiligheid en die van de patiënt. In de laatste fase van de training worden casussen als didactische impuls gebruikt om een realistisch situatie waarbij training en werkelijkheid elkaar functioneel benaderen. Nadien worden inzet van AOT-leden volgens het protocol nazorg geëvalueerd.

 

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op